Obchodní podmínky - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání internetového portálu www.prestito.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na používání on-line aplikace na internetovém portálu www.prestito.cz (dále jen „internetový portál“), přičemž vymezují práva a povinnosti dlužníka, věřitele a společnosti HM Capital Partners, s.r.o. zprostředkovatele. Smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky. 1.2 Provozovatelem internetového portálu www.prestito.cz je společnost HM Capital Partners. s.r.o., IČO: 243 05 821, se sídlem Rašínovo nábřeží 384/56, 128 00 Praha 2, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 194 852.

1.3 Dlužníkem je fyzická osoba, která má zájem uzavřít nebo uzavře smlouvu o úvěru s věřitelem na základě výsledku internetové aukce provedené na internetovém portálu.

1.4 Věřitelem je fyzická osoba nepodnikatel, která má zájem poskytnout nebo poskytne úvěr dlužníkovi podle smluvní dokumentace sjednané na základě výsledku internetové aukce na internetovém portálu.

1.5 Internetová aukce úvěru je aukce probíhající na internetovém portálu za podmínek stanovaných těmito VOP.

 

2. Práva a povinnosti

2.1 Dlužník i věřitel jsou povinni poskytnout společnosti HM Capital Partners, s.r.o. správné, pravdivé a úplné údaje potřebné ke konání internetové aukce a ke sjednání smluvní dokumentace. Poskytnutí nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů může být důvodem pro zablokování přístupu do internetového portálu nebo ukončení aukce.

2.2 Provozovatel portálu umožňuje pouze zadání inzerátu do internetové aukce.

 

3. Internetová aukce

3.1 Internetová aukce je automatickým nástrojem pro střetávání nabídek a poptávek potenciálních dlužníků a věřitelů na základě inzerátu.

3.2 Výsledek aukce je podkladem pro rozhodnutí dlužníka a věřitele o uzavření smluvní dokumentace a určení jejích podstatných náležitostí, tzn. zejména výše úvěru, pravidelné měsíční splátky, doby splatnosti (počtu měsíčních splátek) a úrokové sazby.

3.3 Dlužník je oprávněn zadat požadavek úvěru v inzerátu v rozmezí 10 000,- Kč až 1 000 000,- Kč, zaokrouhleno na celé tisíce. Dlužník v aukci zadává, mimo jiné, i maximální

úrokovou sazbu, kterou je ochoten v aukci akceptovat. Aukce probíhá po zadání požadovaných údajů dlužníkem a po schválení aukce zprostředkovatelem. Organizátor inzerce má právo jakýkoliv inzerát neschválit či zrušit bez uvedení důvodů. Dlužník může současně zadat jen jednu aukci. V průběhu aukce jsou podávány a přijímány nabídky na uzavření smlouvy o úvěru, přijetí nabídky však není právním úkonem – právním úkonem je podpis smlouvy. Dlužník je oprávněn přijmout jednu i více nabídek. Celková výše přijatých nabídek nicméně nesmí převýšit 120% původně požadované částky. Pokud jednou dlužník nabídku odmítl, nemůže ji už znovu přijmout.

3.4 Věřitel dává nabídky na poskytnutí úvěru dlužníkům, podle zadání aukce (poptávky) zadaných dlužníky do aukce. Věřitel může nabízet pouze nižší, nebo stejnou částku a úrokovou sazbu, než jakou poptává dlužník.

 

4. Reklamace, uplatnění odpovědnosti za vady

4.1 Toto ustanovení se vztahuje na práva inzerenta na portálu a nikoliv na vztah inzerenta a zájemce. Organizátor inzerce umožňuje zveřejnit inzerát a odpovídá tak za pouze za vady obsahu inzerátu, délky zveřejnění inzerátu a další vady mezi organizátorem inzerce a inzerentem, nikoliv mezi inzerentem a třetími osobami.

4.2 Reklamaci je možno uplatnit v sídle zprostředkovatele na adrese HM Capital Partners. s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00 nebo na emailové adrese admin(at)prestito.cz.

4.3 Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od její obdržení.

 

5. Osobní údaje

5.1 Společnost HM Capital Partners, s.r.o. informuje, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovává osobní údaje z právního důvodu zpracování smlouvy a na dále za účelem reklamních sdělení na základě získaného souhlasu subjektu údajů.

5.2 Společnost HM Capital Partners, s.r.o. zpracovává osobní údaje věřitele a dlužníka za účelem plnění smlouvy a po dobu nezbytně nutnou k uplatnění práv, tedy po uplynutí promlčecí doby, zpravidla po dobu tří let. Společnost HM Capital Partners, s.r.o. je oprávněna osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování a likvidaci.

5.3 Dlužník dává společnosti HM Capital Partner, s.r.o. zprostředkovateli souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát

věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností věřitele a zprostředkovatele.

5.4 Dlužník dává společnosti HM Capital Partner, s.r.o. souhlas se získáváním informací o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení podmínek smlouvy o úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů.

5.5 Společnost HM Capital Partner, s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefon, emailová adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka uvedené v dotazníku sloužícím jako podklad pro zveřejnění inzerátu.

5.6 Dlužník bere na vědomí, že jeho osobní data v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefon, emailová adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka budou společnosti HM Capital Partner, s.r.o. předána smluvnímu partnerovi dlužníka za účelem plnění smlouvy.

5.7 Věřitel bere na vědomí, že jeho osobní data v rozsahu jméno příjmení, adresa a datum narození budou společností společnosti HM Capital Partner, s.r.o. předána dlužníkovi.

5.8 Věřitel nebo dlužník berou na vědomí, že mohou žádat bez zbytečného odkladu opravu nepřesného osobního údaje, který se ho týká, mohou žádat výmaz osobního údaje, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel plnění smlouvy a ani vymáhání nároků ze smluv, mohou žádat omezené zpracování osobního údaje, mohou požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány, mohou žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a mohou se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.9 Dlužník i věřitel potvrzují, že mají bydliště v České republice a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Společnost HM Capital Partners, s.r.o. prostředkovatel může tyto všeobecné podmínky jednostranně změnit. Věřitel a dlužník mají právo odmítnout nové znění VOP písemně doporučeným dopisem a to do 15 dnů ode dne jejich zveřejnění na internetovém portálu zprostředkovatele.

6.2 Dlužník a věřitel registrací do internetového portálu souhlasí se zněním těchto podmínek a potvrzují, že tyto VOP jsou pro ně srozumitelné a určité.

6.3 Tyto VOP jsou platné od 14.01.2019

 

 

 

 

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852