Obchodní podmínky - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání internetového portálu www.prestito.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na používání on-line aplikace na internetovém portálu www.prestito.cz (dále jen „internetový portál“), přičemž vymezují práva a povinnosti dlužníka, věřitele a společnosti HM Capital Partners, s.r.o. zprostředkovatele. Smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky.

1.2 Provozovatelem internetového portálu www.prestito.cz je společnost HM Capital Partners. s.r.o., IČO: 243 05 821, se sídlem Rašínovo nábřězí 384/56, 128 00 Praha 2, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 194 852.

1.3 Dlužníkem je fyzická osoba, která má zájem uzavřít nebo uzavře smlouvu o úvěru s věřitelem na základě výsledku internetové aukce provedené na internetovém portálu.

1.4 Věřitelem je fyzická osoba nepodnikatel, která má zájem poskytnout nebo poskytne úvěr dlužníkovi podle smluvní dokumentace sjednané na základě výsledku internetové aukce na internetovém portálu. 

1.5 Internetová aukce úvěru je aukce probíhající na internetovém portálu za podmínek stanovaných těmito VOP.

 

2. Práva a povinnosti 

2.1  Dlužník i věřitel jsou povinni poskytnout společnosti HM Capital Partners, s.r.o. správné, pravdivé a úplné údaje potřebné ke konání internetové aukce a ke sjednání smluvní dokumentace. Poskytnutí nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů může být důvodem pro zablokování přístupu do internetového portálu nebo ukončení aukce.

2.2 Provozovatel portálu poskytuje pro dlužníka platební služby malého rozsahu.

2.3 Provozovatel portálu poskytuje pro věřitele evidenci plateb a záležitosti, pro které je pověřen na základě příkazní smlouvy. 

 

3. Internetová aukce

3.1 Internetová aukce je automatickým nástrojem pro střetávání nabídek a poptávek potenciálních dlužníků a věřitelů.

3.2 Výsledek aukce je podkladem pro rozhodnutí dlužníka a věřitele o uzavření smluvní dokumentace a určení jejích podstatných náležitostí, tzn. zejména výše úvěru, pravidelné měsíční splátky, doby splatnosti (počtu měsíčních splátek) a úrokové sazby.

3.3 Dlužník je oprávněn zadat požadavek úvěru v rozmezí 10 000,- Kč až 1 000 000,- Kč, zaokrouhleno na celé tisíce. Dlužník v aukci zadává, mimo jiné, i maximální úrokovou sazbu, kterou je ochoten v aukci akceptovat. Aukce probíhá po zadání požadovaných údajů dlužníkem a po schválení aukce zprostředkovatelem. Zprostředkovatel má právo jakoukoli aukci neschválit či zrušit bez uvedení důvodů. Dlužník může současně zadat jen jednu aukci. V průběhu aukce jsou podávány a přijímány nabídky na uzavření smlouvy o úvěru, přijetí nabídky však není právním úkonem – právním úkonem je podpis smlouvy. Dlužník je oprávněn přijmout jednu i více nabídek. Celková výše přijatých nabídek nicméně nesmí převýšit 120% původně požadované částky. Pokud jednou dlužník nabídku odmítl, nemůže ji už znovu přijmout.

3.4 Věřitel dává nabídky na poskytnutí úvěru dlužníkům, podle zadání aukce (poptávky) zadaných dlužníky do aukce. Věřitel může nabízet pouze nižší, nebo stejnou částku a úrokovou sazbu, než jakou poptává dlužník.

3.5 Maximální doba trvání aukce je 15 dní. Dlužník je oprávněn aukci kdykoli předčasně dokončit a využít nabídky (nabídek), které do té doby dostal. Pokud dlužník nedokončí aukci předčasně, je aukce ukončena (nikoli dokončena) automaticky 15. den od zadání aukce. V průběhu dalších 72 hodin po automatickém ukončení aukce má dlužník možnost přijmout, částečně přijmout nebo odmítnout nabídku (nabídky). Pokud v průběhu 72 hodin dlužník aukci nedokončí, je aukce po uplynutí této doby dokončena automaticky a věřitel již není svou nabídkou vázán. Dokončení aukce za současného přijetí nabídky dlužníkem je instrukcí pro zprostředkovatele k vytvoření návrhu vyplněné smluvní dokumentace. Pokud dlužník nepřijal, částečně nepřijal nebo neodmítl nabídku (žádnou z obdržených nabídek), je aukce po dokončení považována za zmařenou. V takovém případě má zprostředkovatel právo zablokovat přístup dlužníka (uživatele) do systému. Zprostředkovatel má právo zablokovat přístup dlužníka (uživatele) do systému taktéž v případě, kdy dlužník přijal nabídku věřitele, ale následně neposkytnul dostatečnou součinnost k tomu, aby uzavřel s věřitelem smlouvu o úvěru.

Pokud byla nabídka věřitele dlužníkem přijata a věřitel následně neposkytnul dostatečnou součinnost k tomu, aby po splnění jím v nabídce požadovaných podmínek uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru má zprostředkovatel právo zablokovat přístup věřitele (uživatele) do systému.

3.6 Zájemce o půjčku nesmí při vystavování aukce žádným způsobem zveřejňovat své kontaktní údaje jako je například, telefon, adresa, email a podobně. Toto platí zejména v části popisu důvodů pro potřebu úvěru, při volbě svého přihlašovacího jména a podobně. Pokud toto uživatel jakýmkoliv způsobem poruší, má zprostředkovatel právo vystavenou aukci smazat, účet uživatele zablokovat nebo se s uživatelem dohodnout na jiném řešení, například na změně jeho přihlašovacího jména, tak aby přihlašovací jméno například neobsahovalo emailovou adresu uživatele.

 

4. Doručování

4.1 Veškeré doručování se děje na adresu bydliště dlužníka, věřitele a sídla společnosti HM Capital Partner, s.r.o. uvedenou ve smluvní dokumentaci.

4.2 Není-li výslovně stanoveno jinak, provádí se veškeré doručování doporučeně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4.3 Písemnost určená dlužníkovi nebo věřiteli se považuje za doručenou 3 dny po odeslání doporučenou poštou na příslušnou adresu.

4.4 Dlužník a věřitel se zavazují komunikovat zásadně prostřednictvím zprostředkovatele.

4.5 Písemná forma doručení dlužníkovi a věřiteli je zachována i v případě zaslání elektronické pošty (emailu) na emailovou adresu sdělenou dlužníkem nebo věřitelem společnosti HM Capital Partners, s.r.o., přičemž zpráva je považována za doručenou dojitím do el. schránky, tedy i v případě, že si dlužník či věřitel emailovou poštu nevybere.

 

5. Reklamace, uplatnění odpovědnosti za vady

5.1 Toto ustanovení se vztahuje na práva, povinnost a informování spotřebitelů. 

5.2 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Při odstoupení od smlouvy je třeba dodržet postup stanovený ve smlouvě o úvěru, ve smlouvě o zprostředkování a správě úvěru a ve všeobecných obchodních podmínkách.

6.3 Spotřebitel má nárok uplatnit nároky z vad za vadně poskytnutou službu u České obchodní inspekce a v případě finanční služby na Finančního arbitra.

6.4 Reklamaci je možno uplatnit v sídle zprostředkovatele na adrese HM Capital Partners. s.r.o., Praha 5, Holečkova 103/31, PSČ 150 00 nebo na emailové adrese admin(a)prestito.cz.

6.5 Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od její obdržení.

 

7. Osobní údaje

7.1 Registrací na internetovém portálu i podpisem smluvní dokumentace udělují věřitel a dlužník společnosti HM Capital Partners, s.r.o. souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem plnění smluvní dokumentace, za účelem správy a administrace úvěru, ochrany oprávněných zájmů smluvních stran, zprostředkování, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti zprostředkovatele, a to na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv zprostředkovatele.

7.2 Společnost HM Capital Partners, s.r.o. prostředkovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

7.3 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností věřitele a zprostředkovatele.

7.4 Dlužník dává zprostředkovateli souhlas se získáváním informací o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení podmínek smlouvy o úvěru, a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů.

7.5 Společnost HM Capital Partner, s.r.o. prostředkovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefon, emailová adresa, rodné číslo a další údaje týkající se finanční situace dlužníka uvedené v dotazníku sloužícím jako podklad pro zahájení aukce úvěru.

7.6 Dlužník souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána věřiteli.

7.7 Věřitel souhlasí s tím, aby jeho osobní data byla zprostředkovatelem předána dlužníkovi.

7.8 Věřitel a dlužník podpisem prohlašují, že poskytují osobní údaje dobrovolně a mají právo na přístup k osobním údajům za úhradu vzniklých nákladů a na základě písemné žádosti a jsou si vědomi toho, že souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat.

7.9 Dlužník i věřitel potvrzují, že mají bydliště v České republice a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Společnost HM Capital Partners, s.r.o. prostředkovatel může tyto všeobecné podmínky jednostranně změnit. Věřitel a dlužník mají právo odmítnout nové znění VOP písemně doporučeným dopisem a to do 15 dnů ode dne jejich zveřejnění na internetovém portálu zprostředkovatele.

8.2 Dlužník a věřitel registrací do internetového portálu souhlasí se zněním těchto podmínek a potvrzují, že tyto VOP jsou pro ně srozumitelné a určité.

8.3 Tyto VOP jsou platné od 1.10.2017

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852