Penále dlužníka - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Penále dlužníka

V případě prodlení dlužníka s úhradou jakékoliv splátky (její části) je věřitel oprávněn uplatnit sjednanou smluvní pokutu z dlužné částky až do úplného zaplacení dlužné částky

V případě prodlení dlužníka je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 350 Kč za každé zaslání upomínky jakožto paušální náhradu nákladů za zaslání upomínky. Tímto však není dotčeno právo na náhradu škody. Upomínky nesmí být zasílány častěji než jednou za měsíc.

V případě prodlení delším než 30 dnů se stává splatnou celá dlužná částka, což znamená ztrátu výhody splátek a věřitel je oprávněn požadovat úhradu celé částky, tj. úhradu celé jistiny. Věřitel je dále oprávněn uplatit u dlužníka ztrátu výhody splátek v případě, kdy bude zjištěno, že dlužník při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčel.

Při zesplatnění úvěru je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové nesplacené dlužné částky jakožto paušální náhradu nákladů věřitele.

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852