Prověření dlužníka - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Prověření dlužníka

Před uzavřením smlouvy mezi dlužníkem a věřitelem standardně prověřujeme zájemce o půjčku v Centrální evidenci exekucí a věřitel následně získává informaci o výsledcích z tohoto našeho prověření.

Věřitel může po dlužníkovi dále požadovat, aby předložil výpis z registru SOLUS, zájmového sdruženi právnických osob a výpis z registru CERD, Centrálního registru dlužníků.

Po doručení smluvní dokumentace od dlužníka administrátorovi, prověřujeme níže uvedeným způsobem dlužníkem uvedené údaje, přičemž věřitel o provedené kontrole získává spolu se smluvní dokumentací podrobný zápis. Prováděné kontroly jsou následující:

 

Internetové ověření

Účelovými dotazy zjišťujeme negativní informace, které jsou o dlužníkovi na internetu veřejně dostupné.

 

Ověření platební morálky u dříve zprostředkovaných půjček přes Prestito.cz

Pokud zájemce o úvěr již má u naší společnosti evidovaný jiný úvěr, věřitele na tento fakt při prověrce zájemce o úvěr upozorníme a taktéž získá informaci o tom, zdali je tento úvěr bez problémů splácen či nikoliv.

 

Kontrola platnosti osobních dokladů

Z veřejně dostupných zdrojů ověříme, zdali občanský průkaz, jehož kopie je přiložená mezi dokumenty ke smlouvě o úvěru není veden jako odcizený či ztracený.

 

Prověření shody vlastnictví nemovitosti s deklarovaným trvalým bydlištěm zájemce o úvěr

Z veřejně dostupných zdrojů ověříme, zdali nemovitost na jejíž adrese má zájemce o úvěr trvalé bydliště je dle našich zjištění skutečně ve vlastnictví zájemce o úvěr.

 

Centrální evidence exekucí

Kontrolu osoby zájemce o úvěr taktéž provádíme v Centrální evidenci exekucí. Jde o veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád).

Do tohoto seznamu zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a o pověření exekutora provedením exekuce, usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Postup pro zápis a výmaz údajů v Centrální evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o exekuci jsou z Centrální evidence exekucí vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce…), resp. poté co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

Centrální evidence exekucí tak především umožňuje zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Více informací najdete na oficiálních stránkách Centrální evidence exekucí na https://www.ceecr.cz.

 

Insolvenční rejstřík

Každého zájemce o úvěr automaticky prověříme taktéž v insolvenčním restříku. Tento rejstřík vede údaje dlužnících, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona.

 

Další možné kontroly prováděné na základě požadavku věřitele jsou:

 

SOLUS, zájmového sdruženi právnických osob

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a k snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS si přejí minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Z výše uvedených důvodů sdružení SOLUS vytvořilo platformu pro spolupráci členů v oblasti řízení rizik u poskytovaných služeb. V rámci své činnosti aktuálně spravuje Pozitivní registr („POR“), dva negativní registry („Registr FO“ a „Registr IČ“) a dva pomocné registry v podobě Insolvenčního registru („Registr IR“) a Registru neplatných dokladů („Registr ND“).

Více informací najdete na oficiálních stránkách SOLUS, zájmového sdruženi právnických osob na http://www.solus.cz.

 

CERD, Centrální registr dlužníků

CERD spravuje komplexní přehled o dlužnících a jejich platební historii. Shromažduje informace o nebonitních subjektech v několika stupních:

  • Neověřené pohledávky – pohledávky nejsou kontrolovány zaměstnanci CERD
    Takovýto záznam slouží uživateli pouze informativně a při pochybnostech se můžete dotázat dlužníka, zdali takový dluh u něj existuje. V případě zásadního zájmu o informace k dluhu dotyčného dlužníka může následně zákazník požádat operátora CERD o prověření pohledávky, která se pak stane pohledávkou ověřenou.
  • Ověřené pohledávky – tyto pohledávky jsou zadány přímo členskými firmami, bankami, státní institucí a dalšími
    Nesou určitou záruku, protože uživatel, který je vkládá, je evidován a smluvně vázán vkládat správné a pravdivé údaje. Vkládané pohledávky jsou dle možností kontrolovány operátorem CEDR, aby nedošlo ke zneužití.

Systém dále eviduje i subjekty, které později nedodržely smluvní podmínky a cenu za svou činnost podstatně navýšily. (Jedná se o nekalou soutěž, kdy společnost vyhrála výběrové řízení na základě nejnižší ceny za vyhotovení, která později nebyla dodržena.)

Více informací najdete na oficiálních stránkách CERD, Centrálním registru dlužníků na http://www.centralniregistrdluzniku.cz.

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852