Bezpečnost investice - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Bezpečnost investice

Chceme, aby úvěry uzavřené díky portálu Prestito.cz byly pro Vás maximálně bezpečné.

Protože víme, že každý investor je jiný a pocit dobrého zabezpečení vnímá rozdílně, necháváme Vás zvolit si u každé své nabídky přesně takové zajištění, které si sami vyberete! 

V rámci zajištění Vašich úvěrů doporučujeme požadovat Notářský zápis se svolením s vykonatelností. V případě neplnění platebních povinností se s notářským zápisem můžete rovnou obrátit na exekutora, který exekuci zahájí.

Věřitelem požadované zajištění úvěru může být jiné, než jaké je dlužníkem v jeho aukci nabízené. Pokud si tedy někdo má například zájem půjčit 500 000 Kč a v první fázi nenabízí například zajištění úvěru formou zástavy nemovitosti, i tak si při vkládání nabídky do takovéto aukce můžete zajištění úvěru formou zástavy nemovitosti vybrat a je pouze na zájemci o úvěr, jestli úvěr s touto dodatečnou podmínkou nakonec přijme či nikoliv.

Pokud již dopředu chcete mít jistotu, že Vámi požadované dodatečné zajištění úvěru je pro zájemce o úvěr akceptovatelné, můžete se dlužníka dotázat prostřednictvím tlačítka v detailu aukce „Zeptej se dlužníka“. Dotazy lze taktéž zájemci o úvěr pokládat interaktivně v sekci "Otázky a odpovědi", kterou naleznete dole v detailu každé aukce.

Mimo výše uvedené je vždy vhodné také zjistit úvěrovou historii zájemce o úvěr, což můžete udělat například tak, že si v rámci Vaší nabídky v aukci od zájemce o úvěr vyžádáte Výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s. a Výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o. Z těchto výpisů se mimo jiné dozvíte platební morálku žadatele o úvěr.

 

Zástava nemovitosti

Zástava nemovitosti je vhodná hlavně pro vyšší částky poskytnutého úvěru. V případě poskytnutí zástavy je nutno, aby vedle smlouvy o poskytnutí úvěru byla podepsána taktéž zástavní smlouva.

Pokud půjčka není splácena řádně, má zástavní věřitel právo domáhat se zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo podle občanského soudního řádu.

Zástavní právo má tu výhodu, že v případě prodeje věci přechází na kupujícího a věřitel je tak i po tento případ stále chráněn. V případě insolvenčního řízení má zástavní věřitel taktéž velmi výhodné postavení. V tomto případě mu je pohledávka uspokojena z výtěžku zpeněžení.

 

Zajišťovací převod práva

Pro zajištění pohledávky převede dlužník na věřitele vlastnické právo ke svému automobilu nebo jiné věci, která v případě, že úvěr bude splacen řádně a včas, bude následně převedena zpět na dlužníka. Pokud nebude půjčka řádně splacena, věřitel získá automobil nebo převedený předmět do svého vlastnictví a můžete s ním libovolně nakládat.

 

Ručení

Ručením se za dlužníka zaváže další osoba, která bude plnit půjčku v případě, že by ji neplnil dlužník.

Pro ručení je vhodné vybrat někoho jiného než manžela a to s ohledem na skutečnost, že manžel je automaticky spoludlužníkem. To neplatí, pokud by bylo společné jmění manželů zúženo.

 

Uznání závazku

Uznání závazku je výhodné z pohledu, že je přeneseno důkazní břemeno z věřitele na dlužníka. V případném soudním řízení by totiž dlužník musel prokázat, že na dluh řádně plnil a že zanikl. Věřitel se tak dostane při uplatňování svých práv do mnohem výhodnějšího postavení.

 

Uznání v notářském zápisu s vykonatelností

Tento zajišťovací instrument je vykonatelným titulem a na jeho základě je možno nařídit exekuci. Dlužník tímto uznává, že má vůči věřiteli dluh a pro případ neplnění dává svolení, že je možné neprodleně nařídit výkon rozhodnutí. Tak nemusí být podána žaloba nebo návrh na směnečný platební rozkaz, ale může být rovnou zahájena exekuce.

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852