Nový občanský zákoník – je třeba obávat se změn? Projeví se změna do výše úrokových sazeb? - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Články

Nový občanský zákoník – je třeba obávat se změn? Projeví se změna do výše úrokových sazeb?

Vytvořen: 08.01.2014 18:57

Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění („NOZ“). Internetový portál pro zprostředkování úvěrů pomocí aukcí, www.prestito.cz, Vám přináší informace o změnách souvisejících s úvěry a jejich poskytováním.

Nový občanský zákoník přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje. Tím, že došlo k přesunutí všech smluvních typů do občanského zákoníku, nebude se nadále u nových smluv o úvěru aplikovat obchodní zákoník, ale právě NOZ.

K hlavní změně dochází v zavedení ustálených principů soukromého práva, kterými se mají smluvní vztahy mezi občany řídit.

Jednou z hlavních zásad je zásada autonomie vůle, podle níž si mohou strany sjednat práva a povinnosti odchylně od zákona. To nelze pouze v těch případech, kdy by taková práva nebo povinnosti byla v rozporu se zákonem, s dobrými mravy, s veřejným pořádkem, s právem na ochranu osobnosti nebo spojená s nemožným plněním.

Výslovně se do textu zákona zakotvuje zásada, že smlouvy a sliby se mají dodržovat. Z toho důvodu je zavedena i úprava předsmluvní odpovědnosti. Při jejím porušení vzniká poškozené straně nárok na náhradu škody, ke které došlo v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy za předpokladu, že jednání stran dospělo do takové fáze, kdy je uzavření smlouvy vysoce pravděpodobné. Je nicméně nutno upozornit, že v rámci internetových aukcích na portálu www.prestito.cz je rozhodnutí o uzavření smlouvy o úvěru ze strany úvěrujícího činěno až na základě obdržených dokumentů, které dokládají finanční situaci budoucího úvěrovaného. Pokud tedy věřitel neboli nově „úvěrující“ neschválí smlouvu na základě vyžádaných příloh, nelze tuto předsmluvní odpovědnost dovodit.

Do popředí se dostává taktéž zásada bezformálnosti smluv, kdy jen vymezené smluvní typy musí být uzavřeny v písemné podobě. Nedostatek formy pak způsobuje jen relativní neplatnost k námitce smluvní strany.

V rámci smlouvy o úvěru, která je nově upravena v § 2395 až 2400 zák. č. 89/2012 Sb. dochází zejména ke změně terminologie. Účastníci smlouvy se nově označují jako úvěrující, tj. věřitel a úvěrovaný, tj. dlužník.

Nová úprava ponechává ukončení smluvního vztahu na smluvní úpravě, přičemž se podpůrně užijí ustanovení o odstoupení od smlouvy ze zákona. Příkladem takové situace je, pokud by např. dlužník uvedl ve své žádosti o úvěr (aukci) nepravdivé informace.

 

Stanovení výše úrokové sazby u poskytovaných půjček

S ohledem na výši úroku poskytovaných úvěrů je nutno upozornit, že nová právní úprava zahrnuje úpravu neúměrného krácení. To znamená, že pokud se zaváží strany k plnění, které je v hrubém nepoměru, může být požadováno to, oč byla druhá strana zkrácena. Pak je nutno zkoumat, jaké úroky jsou aplikovány ve smlouvách, které jsou uzavřeny za obdobné situace.

Otázkou je, zda soudní praxe bude tento princip uplatňovat v některých situacích na vysoké úroky. Ústavní soud se již dříve vyjádřil, že vysoké úroky mohou být ty, které přesahují 60% ročně, ale vždy je nutno přihlédnout k situaci dlužníka. Nelze totiž zapomínat na to, že úrok vyjadřuje cenu rizika pro věřitele.+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852