Co je RPSN a jak poznat, jestli je půjčka výhodná? - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Články

Co je RPSN a jak poznat, jestli je půjčka výhodná?

Vytvořen: 22.03.2012 13:43

Jedním z mnoha ukazatelů, které vypovídají o výhodnosti úvěru je RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů.

RPSN udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním. Jde tedy o veškeré náklady, které jsou s konkrétní půjčkou spojeny, čímž usnadňuje především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. V tomto ohledu tedy plní pro spotřebitele mnohem důležitější roli než například úroková sazba.

Úroková sazba

Úroková sazba ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, tedy hodnotu, kterou budete muset zaplatit navíc nad částku úvěru a uvádí se nejčastěji v procentech za rok (často se setkáte se zkratkou p. a. – per annum, což znamená latinsky totéž: za rok, ročně). Pokud si tedy půjčíme 10 000 Kč na jeden rok s úrokovou sazbou 10 % p.a., znamená to, že navíc zaplatíme 1 000 Kč.

Tento výpočet nicméně platí pouze v případě, že úvěr splatíme pouze jednou částkou, která je splatná právě za jeden rok. Absolutní výši zaplacených úroků tímto způsobem nicméně nelze určit v situaci, kdy je splátek více. Navíc v případě, kdy jsou součástí půjčky poplatky s úvěrem spojené, nelze pouze na základě úrokové míry posuzovat, zdali je úvěr výhodný či nikoliv. Této skutečnosti nejčastěji rády využívají banky a další instituce, chlubící se ve svých marketingových materiálech roční úrokovou mírou ve sloganech typu „Nejvýhodnější úvěr již od x %“, zatímco hodnotou RPSN se zvlášť nechlubí.

Koeficient navýšení

Další možností, jak porovnávat výhodnost úvěru je takzvaný koeficient navýšení. Vypočítáte jej tak, že celkovou částku úvěru se započtením veškerých nákladů s úvěrem souvisejících (to znamená úroků, poplatků za zprostředkování, poplatků za vedení účtu atd.) podělíte výší půjčky. Pokud si tedy například půjčíte 10 000 Kč a celkově na konci zaplatíte 13 200 Kč, koeficient navýšení se bude rovnat 1,32. To znamená, že celkově za úvěr zaplatíte 32%.

Na základě výše uvedeného příkladu tak můžete například zjistit, že byť jedna instituce nabízí úvěr s úrokem 5 %, tak ta která jej nabízí s 8% úrokem je mnohem výhodnější, jelikož zatímco druhá instituce se nic navíc neúčtuje, první instituce k získání úvěru například požaduje, aby si zájemce u ní otevřel běžný účet, který ho měsíčně vyjde na 300 Kč a vedle toho si za sjednání úvěru účtuje například 5 000 Kč.

Nedostatkem koeficientu navýšení nicméně je, že nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Budete-li tedy mít dva úvěry se stejně vysokým koeficientem navýšení, ale různou dobou splatnosti, výhodnější bude úvěr, který budete splácet po delší dobu.

Roční procentní sazba nákladů

Jeden z nejsofistikovanějších ukazatelů výhodnosti úvěru je RPSN, který se stejně jako úroky uvádí v procentech za rok a spotřebitel výpočtem získá hodnotu, na základě níž jsou mezi sebou půjčky snadno porovnatelné. Do RPSN se na rozdíl od běžné úrokové sazby započítává všechno, co za půjčku platíte. Přesný výčet takovýchto plateb zákon nestanoví, nicméně se sem zahrnují například následující platby:

  • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky),
  • poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr,
  • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení úvěrového účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení,
  • platby za pojištění nebo záruku, pokud se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti,
  • odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu) a další.

RPSN

Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru č. 321/2001 Sb. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb.

V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude obsahovat RPSN, tedy jednu z povinných náležitosti stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky platnou v době uzavření smlouvy, tedy sazbou, která je obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se dále stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Jedná se tedy o formu ochrany spotřebitele před tím, aby instituce poskytující půjčky například záměrně neklamaly spotřebitele nabídkou nízkých úrokových sazeb, zatímco náklady na správu úvěru by samotné půjčky mnohanásobně předražovaly.+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852