Zdanění výnosu z úroků - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Články

Zdanění výnosu z úroků

Vytvořen: 18.02.2012 16:32

Jak správně zdanit výnosy z půjčky či úvěru

Zdanění úroků placených fyzickým osobám

Úroky z úvěrů a půjček poskytnutých fyzickými osobami se řadí mezi příjmy z kapitálového majetku (§ 8 odst. 1 písm. g zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) a jako takové se zdaňují v rámci dílčího základu daně 15% sazbou daně. V tomto ohledu není důležité, zdali je fyzická osoba podnikatelem či nikoli, ani to, jestli je půjčka poskytnuta z prostředků zahrnutých do obchodního majetku nebo ne. Na rozdíl od některých jiných druhů příjmů z kapitálového majetku, jako jsou například dividendy nebo úroky z vybraných běžných účtů, nepodléhají srážkové dani.

V rámci daňového přiznání úroky z úvěrů a půjček souhrnně uvedeme do druhého oddílu daňového přiznání na řádek 38. Do tohoto řádku se uvádí úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček nesnížené o výdaje. Jak plyne z § 8 odst. 5 zákona o daních z příjmů, proti úrokovému výnosu z poskytnutého úvěru či půjčky nemůže fyzická osoba uplatnit žádné náklady, teda ani například náklady spojené s vymáhání pohledávek z poskytnuté půjčky.

Úroky se stávají zdanitelnými jejich úhradou, zatímco jistina zdanění nepodléhá. V tomto ohledu je tedy důležité při poskytnutí půjčky či úvěru znát informaci o tom, jakou část splátky úvěru tvoří právě úrok a jakou část tvoří jistina, tak jak tomu je například při poskytnutí úvěru přes aukční systém www.prestito.cz.

V případě, že budete mít při sestavovaní přiznání jakýkoliv problém, vždy se můžete obrátit na svého daňového poradce, případně můžete využít služeb daňových poradců spolupracujících s aukčním systémem www.prestito.cz, kteří pro Vás Vaše daňové přiznání rádi zpracují.

Zdanění úroků placených právnickým osobám

Ke zdanění úroků u právnických osob dochází nezávisle na tom, zdali jim byl úrok fakticky vyplacen či nikoliv, jelikož právnické osoby úroky zahrnují mezi své zdanitelné příjmy na základě účetních přepisů. Úrok se tak stává součástí všeobecného základu daně, který je zdaňován sazbou daně ve výši 19 %.+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852